Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2019

odbytow
4447 bf93 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialekkaprzesada lekkaprzesada

August 30 2019

odbytow
0454 cb20 500
Reposted fromtgs tgs via92feliks 92feliks

August 22 2019

odbytow
4812 be83 500
Reposted froms3 s3 viaTurekMenistan TurekMenistan

August 19 2019

odbytow

August 18 2019

odbytow
2247 7488 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz

August 16 2019

odbytow
9688 f047
Reposted frompunisher punisher viackisback ckisback
odbytow
Reposted fromwooles wooles viapapaj papaj
odbytow
odbytow
8283 81f9
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakwasmilosz kwasmilosz

August 10 2019

odbytow
Reposted fromtgs tgs viackisback ckisback
odbytow
7447 15df
Reposted fromzelbekon zelbekon viaHypothermia Hypothermia

July 28 2019

odbytow
Marzy mi się, że wszyscy ci agresorzy z dużą potrzebą udowodnienia swojej samczości ogarną się, że rozpierającą ich siłę można przekuć na jakieś dobre działanie. ,,O ch*j, psy marzną. Chłopaki, idziemy ocieplać budy do bidula, jeb*ć mróz!" ,,Wy-pier-d*-lać z sa-mo-tno-ścią, raz w tygodniu zapraszamy na obiad starszą panią spod siódemki!" ,,Czystość Ojczyzny, podniosę tego śmiecia i wyrzucę do najbliższego kosza!" Nie wiem, może powinni prowadzić jakieś szkolenia z tego zakresu.

July 18 2019

odbytow
Reposted fromwentyl wentyl viakwasmilosz kwasmilosz

July 17 2019

odbytow
0588 7851 500
Reposted fromteijakool teijakool viackisback ckisback
odbytow
1280 6811
Mario Kart was right
Reposted fromteijakool teijakool viackisback ckisback

July 16 2019

odbytow
Reposted fromtgs tgs viakwasmilosz kwasmilosz

July 11 2019

odbytow
6457 19ef 500
Reposted frompiehus piehus viakwasmilosz kwasmilosz

July 02 2019

odbytow
0905 9366
Reposted fromsosna sosna

June 27 2019

odbytow
4863 731a
Reposted fromteijakool teijakool viaHypothermia Hypothermia

June 22 2019

odbytow
Reposted fromFlau Flau viaHypothermia Hypothermia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl